Current and Former Faculty

( ) Period of Residence

FUKUI Rikichiro (1924-1946).
 Chief title: Fukui Rikichiro bijutsushi ronshu, 3 Vols. (Chuo Koron Bijutsu Shuppan) 1998-2000.

KAMEDA Tsutomu (1950-1969).
 Chief titles: Nihon bukkyo bijutsushi josetsu (Gakugei Shorin) 1970, Bukkyo setsuwa-e no kenkyu (Tokyo Bijutsu) 1979.

TAKADA Osamu (1969-1971).
 Chief titles: The Origin of the Buddha Image (Iwanami Shoten) 1967, Studies in Buddhist Art History (Chūō-Kōron Bijutsu Shuppan) 1969.

TSUJI Nobuo (1971-1981).
 Chief titles: Kiso no keifu: Matabei-Kuniyoshi (Bijutsu Shuppansha) 1970, Study on the Early Kanō School ―Motonobu and His Family of Painters― (Yoshikawa Kōbunkan) 1994, A History of Japanese Art. (University of Tokyo Press) 2005.

UEHARA Shoichi (1981-1990).
 Chief titles: Kokuho Chozo (Tokuma Shoten/ Joint Publication) 1967, Muromachi chokoku (Japanese Art, No. 98, Shibundo) 1974.

OGAWA Hiromitsu (1982-1987).
 Chief titles: Godai, hokuso, ryo, seika (Sekai bijutsu daizenshu, Toyo hen, Vol. 5, Shogakukan, Jointly Edited) 1998, Comprehensive Illustrated Catalogue of Chinese Paintings: Second Series, 4 Vols. (University of Tokyo Press/ Jointly Publication) 1998-2001.

ARIGA Yoshitaka (1990-2004).
 Chief titles: Basic Knowledge for the Appreciation of Buddhist Painting (Shibundo) 1991, Cut-Gold and Coloring (Japanese Art No. 373, Shibundo) 1997.

NAGAOKA Ryusaku (1998-).
 Chief titles: Kokuho to rekishi no tabi, No. 3, Jingoji Yakushi nyorai zo no sekai (Asahi hyakka: Nihon no kokuho bessatsu, Asahi Shinbunsha) 1999, Gokubi no kokuho butsu (Kokuho Koryuji no butsuzo), 2 Vols. (Dohosha Media Plan/ Joint Publication) 1999, Studies in the History of Japanese Art 4, Sites of Artistic Production and Reception (University of Tokyo Press / Joint Publication) 2005.

IZUMI Takeo (2006-).
 Chief titles: Shaka (Śākyamuni or Buddha) Rising from the Golden Coffin (Kyoto National Museum) 1992, Kouyasan butsu nehan zu -ooinaru shi no zoukei (E wa kataru, No.2 (Heibonsha) 1994, Butsuga no zoukei (Yoshikawa koubunkan) 1995, The Six Realms Paintings in Shōjuraigōji Temple (Chuokoron Bijutsu Shuppan / Joint Publication) 2007.


Department of Eastern and Japanese Art History, Tohoku University Last Updated 11/08/2011